I like & I do not likeeasypoem @ www.aipoem.com
November 30, 2014

I like llife
I like family
I like boys
I like people
I like pink
I like august. alsina
I like me
I like truth
I do not like a liar

--- easypoem ---

Viewed: 510      Rating: : 0 | : 0


Comments
Reading Comments...
Add Comment
Name: (Required)     Homepage:
Comments: (Required)

BB codes: [b], [i], [u], [em], [strike], [strong], [pre] and [blockquote].